اخبار

0
تعداد اهدا کنندگان
0
اهدا کنندگان مستمر

ارزشهای سازمانی

تعهد و مسئولیت پذیری

پاسخگو بودن در قبال تصمیم های اخذ شده و وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی

اعتماد و صداقت

شفافیت و حسن نیت در قبال دیگران و جلب اطمینان آن ها از طریق انطباق پندار، گفتار و کردار

احترام و کرامت

به رسمیت شناختن و درنظر داشتن حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی افراد

خلاقیت و نوآوری

خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد سازمان

مجوز  ها

همکاران ما

Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1
Client 1